“กองพันนักเรียนการจู่โจม และส่งทางอากาศ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชา นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน ที่มาเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course) และหลักสูตร ส่งทางอากาศ (Airborne Course) มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ ให้กำลังพลมีความอดทน อดกลั้น สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นระยะเวลานาน จนกว่าภารกิจที่ได้รับมอบจะสำเร็จ ลุล่วง ไปได้ด้วยดี อีกทั้งมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง

ภาวะความเป็นผู้นำในหน่วยทหารขนาดเล็ก และการทำงานเป็นทีมภายในชุดปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนการฝึก/ตรวจสอบและการแข่งขันในหลักสูตรต่างๆ ของทหารราบ อาทิ เช่น การสนับสนุนการฝึก/ตรวจสอบและการแข่งขันหน่วยทหารทรหด, การฝึก/ตรวจสอบและแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก สำหรับหน่วยต่างๆ ในกองทัพตามที่หน่วยเหนือได้มอบหมาย โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ต้อง

ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามหลักนิยม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 สำหรับภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งสงวนไว้ใช้ประโยชน์ในทางราชการทหารนั้น ต้องสามารถควบคุมพื้นที่ มิให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม และสามารถทวงสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่เดิมกลับมา ภายใต้การดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทบกับประชาชนผู้บุกรุก ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำ

ได้ ”

          “สร้างผู้นำทางทหาร  วิทยาการล้ำเลิศ  ก่อกำเนิดคุณธรรม”

          5S      “SMART        STRONG       STRENGHT    SMOOTH      SMILE”

SMART         - มีความรู้ ความรอบรู้ทางเทคนิคและวิทยาการของเหล่า ร. โดยจำแนกเป็นรู้ในสิ่งที่ต้องรู้,  รู้ในสิ่งที่ควรรู้ และรู้ในสิ่งที่น่ารู้

STRONG       - มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิก ลักษณะทหารดี  โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มากกว่าร้อยละ ๗๐

STRENGHT    - มีความอดทน อดกลั้น สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็น ระยะเวลานาน

SMOOTH      - การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

SMILE           - มีความเป็นมิตร  สามัคคี กลมเกลียวภายในหน่วย และเป็นทหารที่ประชาชนรัก ศรัทธา และพึ่งพาได้