แนวทางและนโยบายการปกครองบังคับบัญชา พัน.นร.จู่โจม/สอ.ฯ

(วาระของ  ผบ.พัน.นร.จู่โจม/สอ.ฯ  คนที่ ๒๔  ตั้งแต่ ๑๑ พ.ค.๕๙ เป็นต้นไป)


พ.ท.ปณิธิ  แดงชู

ผบ.พัน.นร.จู่โจม/สอ.กรม นร.รร.ร.ศร.

 

๑.๑ กำลังพลทุกนาย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และตระหนักถึงความเป็นทหารรบพิเศษของหน่วย และกองทัพ

๑.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของกำลังพลในระดับบุคคล และแบบเป็นทีม โดยต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๗๐ เปอร์เซ็นต์

๑.๓ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ให้กับกำลังพลและครอบครัว

๑.๔ การดูแลด้านสิทธิกำลังพล  เช่น การเลื่อนยศ  การปรับชั้นเงินเดือน และการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน

๑.๕ การดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัว เช่น  การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้านพัก, อาคารสำนักงานภายในกองพันและกองร้อย, โรงเลี้ยง และอาคารอื่นๆ ให้สะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  รวมทั้ง สิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องมีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ

๑.๖ การสร้างความอบอุ่น และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยกำลังพลทุกนายต้องมีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยยึดถือเป้าหมายของกองบังคับการกองพัน เป็นเป้าหมายสูงสุด

๑.๗ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของ  ศร., รร.ร.ศร., กรม นร.รร.ร.ศร., พัน.นร.จู่โจม/สอ.ฯ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๑.๘ เน้นการปกครองตามนโยบาย “คนดีอยู่สบาย คนร้ายอยู่ลำบาก” โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑.๙ เป็นหน่วยทหารสีขาว โดยกำลังพลทุกนายต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๑.๑๐ เน้นความยุติธรรม และความเสมอภาค โดยต้องไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือการทำร้ายร่างกายเป็นอันขาด

 

๒.๑ การปฏิบัติการด้านการข่าว, การหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยแสวงประโยชน์จากแหล่งข่าวและมวลชนในพื้นที่

๒.๒ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข่าวเพื่อทราบในแนวทางเดียวกัน อย่างทันเวลา และทั่วถึง

๒.๓ การพัฒนาเวปไซต์และระบบสารสนเทศของกองพัน อีกทั้งมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

๒.๔ การแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ต้องใช้ข้อความที่สุภาพ เหมาะสม และเป็นข้อเท็จจริงระมัดระวังต่อการเผยแพร่ และห้ามโพสต์ข้อความ อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามความเหมาะสม

 

๓.๑ การปกครอง บังคับบัญชา นทน., นสน. ที่มาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ  ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ต้องไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ นทน., นสน. เกินกว่าเหตุ โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น กรณีที่ตรวจพบการกลั่นแกล้ง หรือมีการทำร้ายร่างกาย  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับโทษสถานหนัก

๓.๒ การพัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจกับกำลังพลที่มาเข้ารับการศึกษาฯ  ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง มีผู้รับผิดชอบดูแล และสอดส่องตลอดเวลา โดยรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน ทั้งโดยวาจาและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อจำเป็น

๓.๓ การเตรียมการฝึก การวางแผน และการจัดทำคำสั่ง ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยต้องจัดให้มีการฝึกและการทบทวนก่อนการปฏิบัติ, และการทบทวนหลังการปฏิบัติทุกครั้ง

๓.๔ จัดทำแผนการฝึกอบรม  และการฝึกปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง (การฝึกเฉพาะหน้าที่)  โดยดำเนินการฝึกอบรมตามแผน และมีการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังให้สูงขึ้น

๓.๕ การสนับสนุนการฝึกให้กับหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพ ตามที่หน่วยเหนือได้มอบหมาย ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการและหลักนิยม อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยอื่นได้

๓.๖ การพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึกที่หน่วยรับผิดชอบ ให้มีความแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีสภาพที่ใหม่ตลอดเวลา

๓.๗ การผลิตสื่อชนิดต่างๆ  เพื่อปฏิบัติการด้านการข่าว และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วย

๓.๘ การลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ราชพัสดุ ต้องสามารถจำกัด และควบคุมการบุกรุกที่ดินของประชาชนได้ โดยไม่ยอมให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมมากกว่านี้ อีกทั้ง การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและมีหลักฐานที่ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยไม่ยินยอมให้จำเลย ได้รับคำสั่งศาลให้สั่งยกฟ้องได้โดยง่าย

 

๔.๑ ซ่อม ปรับปรุง อาคารสถานที่ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตสุขาภิบาลของกองพัน ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ

๔.๒ การส่งซ่อม และจำหน่วยสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และตามความจริง  อีกทั้งการเก็บรักษาและการควบคุม กำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ/ตรวจเช็คได้โดยง่าย

๔.๓ การจัดทำโครงการเพื่อซ่อมปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของหน่วยในอนาคต

๔.๔ การจัดการขยะของหน่วย ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแยกขยะที่ชัดเจน และมีการนำทิ้งอย่างต่อเนื่อง

๔.๕ การประกอบเลี้ยงเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชา  กำลังพลทุกนายต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี และกินดี อยู่ดี  อีกทั้งอาคารโรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยงต้องสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔.๖ การบริหารทรัพยากรที่หน่วยได้รับ  ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่อภารกิจของหน่วย และต่อภารกิจของหน่วยเหนือ

๔.๗ การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยเหนือได้มอบหมาย เช่น โครงการปลูกป่า, โครงการจัดทำฝายน้ำล้น เป็นต้น ต้องดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  กำลังพลทุกนายต้องมีส่วนร่วม โดยการลงมือทำร่วมกันในภาพรวม

๔.๘ การควบคุมและดูแลที่ราชพัสดุ ต้องสามารถจำกัด และควบคุมการบุกรุกที่ดินของประชาชนได้ โดยไม่ยอมให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมมากกว่านี้  อีกทั้ง การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและมีหลักฐานที่ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยไม่ยินยอมให้จำเลย ได้รับคำสั่งศาลให้สั่งยกฟ้องได้โดยง่าย

๔.๙ ส่งเสริมและปลูกฝังกำลังพล เกี่ยวกับนโยบายการประหยัดพลังงาน

 

๕.๑ การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่าย และแหล่งข่าวประชาชนสนับสนุนภารกิจในอนาคต

๕.๒ การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหาร โดยอบรม และปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความรักชาติ และมีภาพลักษณ์ที่ดี ต่อสถาบันทหาร ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัย

๕.๓ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยให้ประชาชนทราบ

 

๖.๑ การดำเนินงานด้านการเงิน ต้องถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

๖.๒ ต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้